World Challenge Pulpit Series

Тридесет и Една Причини от Писанието Защо Победоносните Християни Трябва да Премахнат Идола на Телевизия от Домовете си.


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

От Дейвид Уилкерсън
__________

о пак, на тогоз ще погледна, на оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото Ми" (Исаия 66:2).

1. Ние имаме директна заповед да не допускаме телевизията в домовете си. "И да не внасяш в дома си никаква мерзост, за да не станеш обречен на изтребление като нея; съвършенно да я мразиш, и съвършенно да се отвращаваш от нея, защото е обречена на изтребление" (Второзаконие 7:26).

2. Тя поставя зрителите в събранието на присмивателите. "Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и всъбранието на присмивателите не седи. Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чието листо не повяхнува; във всичко що върши ще благоуспява" (Псалом 1:1-3).

3. Победителите не трябва да поставят пред очите си нищо нечисто. "Ще внимавам на пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобливо сърце всред дома си. Няма да положа пред очите си нещо подло; мразя работата на изневерниците; тя няма да се прилепи до мене" (Псалом 101:2-3).

4. Когато е вдъхновявана от Сатана, тя е общение с делата на тъмнината. "Не се впрягайте несходно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?" (2 Коринтяни 6:14).

5. Тя замърсява чистия поток на праведни мисли. "Най-после, братя, всичко що е истинно, що е уважаемо, що е праведно, що е чисто, що е любезно, що е благодатно - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално - това зачитайте (за това мислете - от англ.)" (Филипяни 4:8).

6. Тя е допирът до нечисто, за който Павел предупреди. "И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: 'Ще се заселя между тях, и между тях ще ходя, и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат люде'. Затова 'Излезте изсред тях и отделете се, казва Господ, и не се допирайте до нечисто' и 'Аз ще ви приема'" (2 Коринтяни 6: 16, 17).

7. Тя не подхожда на невяста, приготвяща себе си за Христос. Иоан видя "и светия град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста украсена за мъжа си" (Откровение 21:2). "... да приготви за Господа благоразположен народ" (Лука 1:17).

8. Не трябва да губим времето, а да го изкупуваме. "За това казва, Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не както глупави, но както мъдри, като изкупувате благовремието, защото дните са лоши" (Ефесяни 5:14-16).

9. Не трябва да съучастваме в идолите на синовете на непокорството. "А блудство и всякакво нечистота или сребролюбие да не се даже споменуват между вас, както прилича на светии, нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи в противния смисъл, понеже поради тия неща иде Божия гняв върху рода на непокорните. И тъй, не бивайте съучастници на тях. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте с като от рода на осветлените, (защото плодът на светлината се състои във всичко, що е благо, право и истинно). Опитвайте какво е благоугодно на Господа, и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте, защото това, което скришно вършат непокорните е срамотно да се говори. А всичко, което се изобличава става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно е осветлено" (Ефесяни 5:3-13).

10. Зрителите са в седалището на насилието, което отдалечава скръбта поради грях. "Горко на охолните в Сион... които отдалечавате от себе си лошия ден, и приближавате седалището на насилието; които лежите на постелки от слонова кост... а за бедствието на Йосифа не скърбите" (Амос 6:1, 3, 4, 6).

11. Тя със сигурност не обновява ума. "И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя свят; но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършенно" (Римляни 12:1-2).

12. Тя представлява кваса на света‚ и домовете ни трябва да са очистени от нея. "Хваленето ви не е добро. Не знете ли, че малко квас заквасва всичкото тесто? Очистете вехтия квас, за да бъдете ново тесто - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан за нас" (1 Коринтяни 5:6-7).

13. Ние трябва да умъртвим всичко, което е нечисто или идолопоклонническо. "И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, дето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и живота ви е скрит с Христа в Бога... За това, умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, зла пощевка и сребролюбие, което е идолопоклонство; поради които иде Божия гняв върху рода на непокорните" (Колосяни 3:1-3, 5, 6).

14. Тя е срамотно говорене, което ни е заповядано да отхвърлим. "Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си" (Колосяни 3:8).

15. Тя не стои в достойнство пред Бога, в святост и непорочност. "Вие сте свидетели, и Бог, как свято, праведно и неукорно се обхождахме към вас вярващите, като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, като баща чадата си, и ви заръчвахме да се обхождате достойно за Бога, който ви призовава в своето царство и слава" (1 Солунци 3:8).

16. Зрителите не държат своите тела в святост и почест. "Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство; да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест" (1 Солунци 4:3, 4, 7).

17. Тя е замърсена извор, от който произлизат проклятия и горчивина. "От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка вода и горчива? Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка" (Яков 3:10-12).

18. Тя премахва изчервяването заради грях. "Засрамиха ли се когато извършиха мерзости? Не, никак не ги досрамя, нито са знаяли да почервенеят; за това ще падат между падащите, ще бъдат поваляни когато ги накажа, казва Господ" (Еремия 8:12).

19. Христос ни призова да помажем очите си, а не да ги изпълваме с отрова. "То съветвам те да купиш... кулурий за да помажеш очите си, та да виждаш" (Откровение 3:18).

20. Ние трябва да очистим себе си от всяка плътска нечистота, като се усъвършенстваме в святост със стах от Бога. "И тъй, любезни, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенставаме в святост със страх от Бога" (2 Коринтяни 7:1).

21. За да служим на Христос‚ от нас се изисква да се отречем от тайни и срамотни дела. "За туй, като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обезсърчаваме; но се отрекохме от тайни и срамотни дела, и не постъпваме лукаво, нито изпорчваме Божието Слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога" (2 Коринтяни 4:1, 2).

22. Тя е идол, който причинява объркване и трябва да бъде мразена. "А който съблазни едного от тия скромните, които вярват в Мене, за него би били по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му, и да бъде хвърлен в морето" (Марк 9:42).

23. Тя съблазняява децата, като ги кара да се препъват. "А който съблазни едного от тия скромните, които вярват в Мене, за него би били по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му, и да бъде хвърлен в морето" (Марк 9:42).

24. Гледането се превръща в доминиращ грях на самонадеяност. "Законът Господен е съвършен, възвръща душата; изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; заповедта Господня е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; съдбите Господни са истинни, и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях; в упазването им има голяма награда. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още и от гордост (самонадеян грях от англ.) предпази слугата си; да ме не завладее, тогава ще бъда непорочен, и ще бъда чист от много порестъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой" (Псалм 19:7-14).

25. Твърде късно е. Христос идва скоро. Ние трябва да отхвърлим всички дела на тъмнината. "Нощта премина, а деня наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем с оръжието на светлината. Както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирования и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти. Но облечете се с Господа Исуса Христа, и не промишлявайте за страстите на плътта" (Римляни 13:12-14). "И всеки, който има тая надежда на него, очистя себе си, както е той чист" (1 Иоан 3:3).

26. Бог заповядва на святия народ да унищожат и съсипят всички идоли. "Но така да им направите: жертвениците им да рзорите, кумирите им да изпотрошите, Ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън. Понеже вие сте люде свети на Господа вашия Бог; вас избра Господ вашия Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята" (Второзаконие 7:5-6).

27. Тя е приятелство със света, което е вражда с Бога. "Искате, но не получавате, защото зле искате, за да иждивявате в сластите си. Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството към света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога" (Яков 4:3-4).

28. Лицето на Господа е срещу ония, които вършат зло, а зрителите не се отклоняват от злото, както е заповядано. "Който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от злото и върши доброто. Нека търси мир и се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло. И кой ще ви стори зло ако сте ревностни за доброто?" (1 Петрово 3:10-13).

29. Ако я считате само за петънце върху своята дреха, та все още е грях. "За това, любезни, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти (без петно от англ.) и непорочни пред Него, с мир в сърцата си" (2 Петрово 3:14). "И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните, и да отпаднете от утвърждението си" (2 Петрово 3:17).

30. Телевизията включва всичките три изкушения, които Сатана използва в Едем. "Не любете света, нито каквото е на светяа. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото нищо, що е в света - страстта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота - не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и всичко, към което той има похот; а който върши Божията воля пребъдва до века" (1 Иоан 2:15-17).

31. Победителите, които са видяли Господа в Неговата слава не се нуждаят от телевизия! "...какво имаш вече да се оплакваш от идолите ти? Аз го чух, и ще го пазя" (Осия 14:8).

Заключение

Ще треперим ли от Словото Му за да се подчиним - или ще си намерим извинения и ще продължим да стоим в събранието на присмивателите? Ще станем ли толкова завладяни и очаровани от Христос, че да спрем да гледаме това, което Го наскърбява? Ще бъде ли наистина невястата на Христос отделена от всичко, което принадлежи на този свят? Има ли хора в тази нация, които ще чуят и ще приемат това послание? Или сме твърде успокоени от пристрастяванията на този свят за да чуем? Ще ме нарече ли църквата на Исус Христос легалист, самозван съдя? Или Духът ще издигне едно помазано тяло от светии, които ще се отърсят от всички заплитания и уловки, и ще викат за очистване и отделяне? Ще видим!


Използван с разрешение на World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Този материал е предназначен единствено за лична употреба и не се позволява публикуването му в други web страници. Lorain County Free-Net Chapel притежава изключителните права от World Challenge, Inc. да публикува тези послания в своята web страница. Можете свободно да  зареждате, копирате, печатате и размножавате тези послания, но без да ги публикувате на друго място в Интернет. Можете обаче да  включвате връзки към това място, които да водят до тези послания.


Обикновен Текстов Файл + Начална Българска Страница + Абонамент + Авторски Права + Многонационално Меню

Информация за Църквата на Таймс Скуеър | Информация за Нови Читатели


АВТОРСКИ ПРАВА/ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Този файл е единствено собственост на World Challenge. Не се позволява промяна или редактирането му по никакъв начин. Може да се размножава за разпространение единствено цял, безплатно. Всички копия на този файл трябва да съдържат бележките за авторски права [т.е., "Copyright © 1999 by World Challenge"]. Не се разрешава използването му за препродажба или за увеличаване продажбата на кой да е друг продукт без позволението на World Challenge. Това включва цялото му съдържание с изключение на няколко кратки цитата. Молим  за вашето уважение към: Copyright© 1999 by World Challenge, Lindale, Texas, USA


Това място в Интернет се обслужва от
The Missing Link, Inc.®

Свързва Страдащи Младежи и Възрастни със Живото - Променящи Програми

Място в Web  - http://misslink.org

Църковно Място  - http://misslink.org/chapel2.html

Проповедите на Дейвид Уилкерсън от Църквата на Тайм Скуеър, Преведени на Много Езици http://www.tscpulpitseries.org


Copyright © 1999 - The Lorain County Free-Net Chapel

North Central Ohio, U.S.A.

В НАЧАЛОТО НА СТРАНИЦАТА

Нашият уебмастър приема вашите коментари и предложения.

Тази страница беше обновена за последен път на 9 Април, 1999

Защо се Бави Съживлението/ "Помощ!"/ Какво Има Тук/ Спонсор/ Символ на Вярата/ Библейско Изучаване/ Около Пианото/ Бюлетини/ Библиотека/ Проповеди/