Click here to go to World Challenge Pulpit Series multilingual site

Proroctví
(The Vision)Textový soubor + Czech Sermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

By David Wilkerson
1973
__________

Ježíši, nutně potřebuji Tvoji sílu, abych dnes večer mohl učinit, cos mi přikázal na modlitbě. Prosím pokorně, abys mi k tomu dal odvahu. Pomoz mi, abych z plna srdce mohl říci to, co mám, říci to beze strachu a třesení v Ježíšově jménu. Amen.

Bůh mě sem dnes postavil, abych podal výstrahu před nastávající dobou pronásledování. Duch svatý je mi svědkem, že tato konference je varováním před silným pronásledováním všech křesťanů, kteří jsou naplněni Duchem svatým. Musí být připraveni na to, že budou pronásledováni, nenáviděni, odmítáni, vysmíváni a zrazováni. Věříte-li v poselství Skutků 2:2–4: („Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“) o zvláštní moci shůry, pak musíte věřit i ve Skutky 2:17:

„Prorokovati budou synové vaši a dcery vaše, mládenci vaši vidění budou míti a vaši starci sny míti budou.“

V měsíci dubnu tohoto roku jsem měl vidění, jež bylo tak hrozné, že jsem se obával, že přijdu o rozum. Chtěl jsem na ně zapomenout, ale nemohu.

Měl jsem v dřívějším životě již dvě vidění. První bylo před deseti lety. Vedlo mě do ulic New Yorku a každá podrobnost tohoto vidění se splnila. Žil jsem až do této chvíle ve strachu, zda mám toto vidění tlumočit veřejnosti. Bylo to z obavy, že budu nazván fantastou. Avšak tentýž duch, který mě před lety donutil sdělit vizi „Dýka a kříž“, nutí mne až do této chvíle, abych vám tlumočil i toto vidění. V této vizi jsem spatřil pět velkých katastrof, přicházejících především na Ameriku, ale i na celý svět.


1. Nastane celosvětová krize, způsobená hospodářským chaosem


Spatřil jsem několik rychle po sobě běžících let a pak hospodářský zmatek, který ochromí standard celého světa. Hospodářští odborníci budou bezradní a nebudou moci vysvětlit, oč se vlastně jedná a hlavně, jak tomu čelit. Začne to v Německu, přeskočí do Japonska a nakonec do Ameriky. Velké odpovědné společnosti zkrachují, mnohé církve, ba i misijní společnosti zaniknou.

Jedno z nejjasnějších poselství, jež jsem od Boha obdržel, spočívá v tomto: Využijte několika přicházejících příznivých let na tuto krizi. Dejte do pořádku své domy, protože přijdou zlé časy, kdy na to nebude čas ani prostředky.


2. Viděl jsem přírodu jakoby v porodních bolestech


Nadpřirozená znamení a změny, jež nebude možné rozumově vysvětlit. Katastrofy, postihující široké oblasti světa, se budou stále stupňovat, čím více se bude blížit příchod Božího království. Viděl jsem, jak na Ameriku přicházejí veliká zemětřesení, jež bude následovat hlad, zvláště v Číně, Indii a v Rusku. Viděl jsem zcela vyčerpané zásoby na celém světě a milióny umírajících. Viděl jsem druh kosmické bouře, hurikány a povodně zpustoší zemi v takové míře, že všechno lidstvo bude muset uznat, že svět je sevřen nadpřirozenými mocnostmi.


3. Ameriku zaplaví proudy mravní špíny a smyslnosti


Vidím, jak se naplňuje Nahumovo proroctví. V nejbližší budoucnosti Bůh praví: „Vyleji na tebe nevypravitelnou nečistotu.“ To jakoby rentgenové paprsky prosvítily půlnoční život. Stránky novin budou zaplavovány takovým mravním bahnem, že PLAYBOY MAGAZIN bude vypadat jako puritánský oddílek. Sexuální výchova na školách bude používat příkladů a nafilmované zdramatizované pohlavní styky. Pak bude zřejmé, že boj proti veškeré mravní nezávaznosti bude úspěšný jen zdánlivě, a právě když se bude zdát, že nejvyšší instituce zahájily úporný boj proti pornografii, a když se lidstvo zdánlivě vrátí ke staromódnímu životu a obyčejům, tu náhle se otevřou stavidla a Satan bude vynášet z říše temnosti nejvyšší hnus, bude tomu jako v době Lotově a před potopou.


4. Vzpoura proti rodičům v rodinách


Vidím jako problém číslo jedna otázku mládeže, a to jak v Americe, tak i na celém světě, jež spočívá v nenávisti vůči rodičům. Pravím to i nyní s třesením, abych nezamlčel ani slovo z toho, co jsem viděl. Musel jsem si to napsat. Nejlítější nepřítel člověka bude právě v rodinách, a to ve vlastních rodinách. Děti se budou dravě stavět proti rodičům. Rodiče budou obelháváni a dojde k tisícům vražd rodičů rukama vlastních dětí, které pohrdly svými rodiči. Budou milióny těch, kteří budou opouštět domov vzdor tomu, že jim rodiče všechno dají, jen aby je udrželi doma. Děti nebudou respektovat přání rodičů, aby s nimi žily pod jednou střechou. Někteří sice budou s nimi žít pospolu, ale budou jako váleční nepřátelé se zbraněmi v rukou. To bylo nejstrašnější vidění, jaké jsem kdy měl. Tento problém bude dokonce horší než užívání drog a než sexuální problémy nebo alkoholismus či jiné neřesti mládeže. Z dotázaných 5000 mladých lidí ve 12 větších městech řeklo 45%: „Nenávidím své rodiče.“


5. Smršť pronásledování křesťanů skutečně naplněných Duchem svatým, kteří milují Ježíše Krista


Není mi možno během tohoto večera, abych sdělil všechny podrobnosti. Až dosud jsem se zmínil o pěti znameních doby. Sdělím Vám však ještě některé podrobnosti, abych Vás informoval o tom, v čem bude spočívat přicházející požehnání.

Ježíš sám řekl, abychom očekávali na Letnice. Zaslíbil v nich seslání Ducha svatého a moc z výsosti. A byl to tentýž Ježíš, který předpověděl, že přijde pronásledování na všechny věřící. V Janově evangeliu 15:19 řekl výslovně: „Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.“

Smysl tohoto pronásledování je, aby praví křesťané byli považováni za falešné. Čas prchá a evangelium musí být ještě zvěstováno všem národům dříve, než přijde Kristus. Jsme v době, kdy Duch svatý byl vylit na tisíce.

Je tomu právě tak, jako při vylití Ducha o prvních Letnicích. Učedníci sedí, zpívají, radují se a sdělují jeden druhému své zkušenosti. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mluví jazyky a vzdor tomu žijí a mluví jako Satan. Avšak sekyra je přiložena na krk stromu. Pán oddělí již brzy zrno od plev. Zaseje své símě do čtyř stran světa a Slovo Boží se naplní. Ve 2. Timoteovi 3:12 stojí: „A všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni.“ Citujeme písmo: „Pokřtěni budete Duchem svatým.“ Jděte tedy důsledně po Boží cestě, jste křesťany obdařenými dary Ducha svatého. Vezměte to doopravdy: „Všichni, kteří žijí v Kristu, budou pronásledováním trpět.“

Dovolte, abych vám sdělil, co mi bylo zjeveno, pokud se týče pronásledování:

1. Vidím, že se dostaví pronásledování, jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo. Bude se týkat pouze pravých věřících. Vynoří se jako mocná obluda z moře. Začne nepozorovaně právě v době, kdy se bude zdát, že náboženská svoboda dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť. Tento duch je již v srdcích a myslích vysoce postavených osob, ve vládách a tradicionálních systémech a vede k duchovnímu zlu na vysokých místech. Toto duchovní zlo povede brzy k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen oficiálními osobnostmi, ale i misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas, kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a v rádiu, misijní projekty budou tak zfalšovány a omezeny politickými režimy, že budou nanejvýš opatrné a tak se budou bát, že nebudou schopny společného růstu.

2. Vidím, jak se vzmáhá světová nadcírkev, jak se rodí světová rada církví.

Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví, aby se stala nejsilnější politickou mocí na Zemi. A toto spojení vznikne jako společný charitativní program a skončí politickou unií. Tato viditelná společenská nadcírkev (Super Wels Kirche) ponese jméno Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti bude antikristovská. Tato mocná světová církev bude stroze zakotvená v sociální aktivitě s duchovními programy a službami milosrdenství.

Její vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být pomocníky v lidské bídě. Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas.

Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí. Právě tehdy, když se bude zdát ekumenické hnutí mrtvým, vytvoří tento obrat v událostech rámec pro tuto unii. Řím bude trvat na svém a bude vyžadovat od ekumenických protestantských vůdců ústupky. Papež bude pokládán za významnějšího, než je politický vůdce. Bude chtít být uznáván za duchovní hlavu. Protestantští vůdci nebudou muset být prošeni, aby přijali papeže za hlavu církve – uznají jeho politickou roli.

V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá mou duší: vidím armádu kariéristů, kteří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci, posedlí myšlenkou, že tato nadcírkev musí mít politickou moc, aby potřela každého, kdo se jí vzepře. A zatímco se v ústředí bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, budou jejich zaměstnanci ztěžovat práci každé náboženské organizaci, která se nepodřídí.

3. Vidím, jak se v této „nadcírkvi“ rozšíří homosexualita a lesbická láska. Vidím, jak to bude ospravedlňováno vůdci této „nadcírkve“.

Homosexualita nebude jen přijímána, ale dokonce doporučována. Homosexuálové a lesbičtí duchovní nebudou vybavováni jen autoritou, ale budou navíc označováni za nové voje evangelizačních pionýrů, zavádějících nové formy a pojmy lásky a evangelizace. Vidím skoro v každém větším městě USA a v celém světě církve homosexuálů, které výhradně pečují o své vlastní duchovní touhy s plným chápáním organizovaného náboženství. Jejich nedělní školy a církevní literatura rozšiřovaná mezi dětmi bude předkládat, že homosexualita je normální potřebou. Taktéž budou v církvi zaváděny tance naháčů. Tyto tance v některých těchto sborech budou líčeny jako nová forma bohoslužby. Lidé budou stále více a více uctívat stvoření, než Stvořitele. Bůh přenechá tento druh ctitelů následkům jejich vlastních hříchů. Ačkoli tance naháčů se příliš nerozšíří, budou četnými církevními vůdci uznávány jako normální výraz bohoslužby.

4. Okultní praktiky v nadcírkvi.

Tato světová nadcírkev bude trpět jisté okultní praktiky. Vytvoří studijní komise, jen aby chránila Satana a jeho obraz – nic se neděje, není třeba se ho obávat. V jedné nejváženější a nejzajištěnější církvi v Americe budou spiritistické seance nazývány modlitebními shromážděními. A to se děje už dnes. Duchovní budou stále zvědavější na výroky spiritistů a satanských skupin. Přijde den, kdy jistí duchovní, kteří nebyli v blízkém spojení a obecenství s Ježíšem, budou velmi blízko Satanu. Ten se bude zjevovat jako posel světla, jen aby svedl i vyvolené. Jeho andělé se budou zjevovat a budou v církvi šířit učení, že Satana není nutno brát vážně. Nadcírkev nikdy neuzná oficiální učení, ale hádání z ruky, předpovědi budoucnosti či horoskopy budou široko daleko uznávány a přijímány.


A nyní dávejte dobrý pozor !!!


5. Vidím vystupovat do dění jinou církev, neviditelnou a nadpřirozenou.

Spojení duchovně hlubokých následovníků Ježíše Krista skrze Ducha svatého a s důvěrou v Něho a v jeho panování. Tato nadpřirozená církev pravých křesťanu bude církví v podzemí a bude zahrnovat katolíky, protestanty a všechny denominace, jak bílé, tak i barevné ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc, bude tato nadpřirozená církev netušeně růst duchovně. Její moc poroste pronásledováním. Neboť pronásledování, jenž přijde na tuto zem, sblíží pravé křesťany navzájem a přimkne je úžeji k samotnému Ježíši. Nebude se hledět na konfesiální příslušnost, ale na příchod Pána Ježíše. Duch svatý shromáždí v jedno všechny lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd. A ačkoliv tato neviditelná církev již na světě existuje, bude v nadcházející době politicky viditelná. Nebude příliš stavět do popředí sociální cíle. Její příslušníci budou však víc pronásledováni. Toto tělo všech pravých věřících bude tak spjato s evangelizační činností, že tato neviditelná církev obdrží nadpřirozené pomazání a moc Ducha svatého, aby nesla evangelium do všech končin světa.

6. Pronásledování charismatických katolíků.

To mě velice rozrušilo a proto jsem se svým Pánem zápasil víc jak tři týdny: „Toto nemohu vypravovat!“ Pán však řekl: „Mluv!“ Charismatičtí katolíci se pokládají za spolu údy neviditelné církve a jdou vstříc nejbolestivějším hodinám pronásledování. Římsko-katolická církev se bude stavět ke všem věřícím mluvícím jazyky a držícím se učení o Duchu svatém s chladným odstupem. Bude vyvinut nátlak – politický – v místních podmínkách na všechny kněze, jen aby byl uhašen oheň. Sledujme papeže, jaké negativní stanovisko zaujme proti charismatickému hnutí v katolické církvi. Brzy přestanou líbánky. Brzy začnou psát katolické listy proti všem takovým hnutím a povedou k jejich vymýcení. Začne to pozvolna, bude to však sílit, až všichni katolíci budou postaveni do hrozného pronásledování. A to uvnitř vlastní církve bude tak nebezpečné, protože mu neporozumí. Vidím, jak 500 000 těch, kteří jsou zapojeni do katolického charismatického hnutí, budou obviňováni těmi, kteří stojí vně, že nemají žádné sociální smýšlení a že odpadli od katolických tradic. Budou dále obvinováni, že se odrodili panně Marii a že popírají autoritu papeže. Každý katolík, který nebude tajit, že je pokřtěn Duchem svatým, nechť se připraví na pronásledování. Nestane se tak přes noc. Jistě však přijde den, ve kterém každý jednotlivý katolík, který zažil duchovní probuzení, bude muset pochopit, že bude muset prokázat věrnost. Jedni budou nuceni vrátit se k tradicím, jiní k zapření svého přesvědčení. Mnozí však brzy poznají, co mají vzácného v lásce a obecenství a společného s probuzeneckými protestanty a těmito katolíky, kteří se soustředili jedině na osobu Ježíše Krista, na plnost Ducha svatého a na příchod Mesiáše. Mnozí mi nebudou věřit, ale nastane den, ve kterém katolíci, protestanti a z mnoha jiných konfesí opustí dosavadní kruhy a skupiny. Tito noví křesťané se nebudou nazývat katolíky, či protestanty, nýbrž jen „obnovení křesťané“. Tato společnost nebude založena na jazycích, nýbrž v Bohu Otci a jeho Synu a ve společenství.

7. Vidím pronásledování a nastávající boj, ač v současnosti máme velikou svobodu ke zvěstování evangelia a to i v rádiu a v televizi.

Nikdy nebyly dveře ke zvěstování evangelia tak otevřené, jako nyní. Křesťané mají vlastní rádia, televizní stanice, mají svobodu modlit se za nemocné a žádat potřebné finanční zabezpečení a mohou hlásat svobodně evangelium dle své vlastní libosti.


Buďme však bdělí !!!


Pronásledování a nepokoje už začínají. Vidím to ve vzduchu, že nastane jiný kurs. Křesťansky organizované programy budou terčem satanských sil. Za kulisami je možno pociťovat tlak ke změně kursu radiových a televizních programů. Liberální vůdcové „nadcírkve“ brzy začnou tvořit komise k cenzuře jednotlivých programů. Stanou se poslední autoritou nad jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou sice dveře ještě široce otevřené, ale pomalu a jistě se budou zavírat. Křesťanské radiové a televizní stanice budou muset počítat s pronásledováním a zničením. Ateistické a antikristovské síly připravují nyní náboženský útlak. Vidím, jak se Satan snaží tyto stanice strhnout do bahna pomluv a zdiskreditovat je. Používaje každé taktiky, jen aby vymazal z podvědomí posluchačů každý křesťanský program. Poselství, které mám ke všem, kteří používají tyto prostředky k šíření evangelia, je toto: „Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nebudete moci pracovat!“ A toto je poselství veřejným pracovníkům: „Pronásledování přijde z Hollywoodu. Dejte pozor na Hollywood, jak se postaví proti pravému náboženství.“ Učiní tak se svými filmy. Film „Exorcise“ (Vymýtač duchů) byl nestoudným satanským pokusem zesměšnit všechna náboženství, jež mají něco společného s Kristovou obětí. V dějinách se něco podobného ještě nestalo. Probuzení kazatelé a evangelisté budou líčeni jako darmošlapové, šašci a podvodníci. Církev a její duchovní budou stále více napadáni. Současně budou vyvyšovány staré kulty a oslavovány všelijaké senzace.

8. Pronásledování za pomoci televize.

Televizní komedie – tak mi bylo zjeveno – budou stále smělejší, jen aby potupily pravé křesťany. Miliony nevěřících budou sedět před svými obrazovkami, jen aby se mohli vysmívat svatým věcem. Na „dobrou noc“ budou takové záběry, jako zesměšnění Billy Grahama Davidem Prayem, coby padělatelem peněz. To bude jen začátek. Budou předváděny takové filmy, v nichž bude ponižována Kristova krev a veleben Satan.

9. Pronásledování odváděním povinných dávek.

Nyní slyšte dobře: Půjde o pokus zdiskriminovat církve povinnými dávkami. Tyto ateistické moci pomocí CLU (Civil Liberties Union) povedou tyto záležitosti až před soud. Nakonec budeme mít zdanění církví (USA). Bude to takové břemeno, že některé náboženské společnosti prohlásí úpadek. Pro některé vládní činitele bude vydána taková pravomoc, že budou moci vydat na církev zatykač. A nyní: Každý televizní pastor bude napřed kádrově prošetřen.

10. Podkopávání křesťanské výchovy.

Vidím tři způsoby, jimiž Satan bude podkopávat křesťanskou výchovu. Křesťanské ústavy, koleje, školy a university neujdou přicházejícímu pronásledování a ničení.

a) Přichází byrokratismus, politický nátlak a akutní finanční těžkosti.

b) Téměř nevysvětlitelné studentské hnutí: apatie, nepokoj a pohrdání vůdčími osobnostmi.

c) Učitelský a profesorský sbor bude v satanských rukou tak, že se stane nástrojem podkopávání víry.

Satan se bude pokoušet vyrvat vedení škol z rukou bohabojných lidí a dát je do rukou kompromisních liberálů. Ti se nebudou snažit zkoumat cesty k nastupujícímu gnosticismu (první filosofické pojetí křesťanství). Je proto zapotřebí, aby se vedení křesťanských institucí připravilo na těžké doby jak finančně, tak i duchovně.

11. „Ježíšova revoluce“ zkysne. „Ježíšovo hnutí“ se stane Ježíšovou revoltou. Slyšte mne: Přátelé moji, nikdy jsem nemluvil tak pod vlivem a vedením Ducha svatého a nikdy jsem se necítil tak Bohem pověřen k mluvení, jako nyní. Duch Boží je nade mnou a prorokuji: „Ježíšova revoluce“ mezi mladými lidmi utichne. Nedisciplinovaní přidružení lidé se vrátí ke své volné lásce a ke svému starému životnímu stylu. Pronásledování proto přijde, aby se oddělily ovce od kozlů. Jen plně Bohu odevzdaní učedníci budou stát věrně. Přijde brzy čas, kdy nebude populární být křesťanem. Písně o Ježíši už nebudou mít přednost, nebudou mít komerční přitažlivost ani na Broadway, ani v Hollywoodu. Svět, který kdysi používal jména Ježíš, se obrátí proti Němu a poníží Ho. Vidím opakování prvního a v dějinách zaznamenaného „Ježíšova tažení“: Když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, doprovázelo jej tisíceré HOSANA! Ale toto první nadšení vyprchalo. Krátce nato stojí tento Ježíš před tímtéž rozníceným zástupem křičícím: „Ukřižuj Ho! Ukřižuj! Pryč s ním!“ Tentýž zástup se postavil proti Němu. Toto moderní „Ježíšovo tažení“ koná tentýž zástup, totéž vznícení: Ti, co zpívali písně o Ježíši, se vracejí k drogám a revoltují proti Ježíši. Mladí ctitelé Satana zakládají kluby proti Ježíši. Přátelé, avšak právě z tohoto Ježíšovského hnutí povstává skupinka Kristova lidu, který plně stojí na cestě života. Vzdali se všech návyků, vydali svůj život Ježíši, jen aby mohli cele sloužit Jemu. Mé poselství k vám, z Ježíšova hnutí dnes, je hlasité a jasné: Připravte se na pronásledování! Připravte se, že na školách se budete setkávat s kluby, které nenávidí Ježíše. Na všech místech se najdou mladí lidé, kteří se doslova nechají kamenovat od svých starších „kamarádů“ pro jméno Ježíše Krista. Tato vlna vzpoury bude osobně řízena samým Satanem a nesena bude těmi, kteří se mu upíší. Ježíšovi ctitelé nebudou nazýváni jenom Ježíšovými chuligány, ale dostanou i četná jiná hanlivá jména. Bude po nich pliváno na gymnáziích i na universitách. Přijde den, kdy jim budou Bible rvány z rukou za posměchu kolemjdoucích. Zničující útoky budou tak brutální, že se mladí křesťané buď osvědčí a budou radostnými mučedníky, nebo podlehnou a zapřou víru. Takové bude pronásledování.

12. Vidím však také duchovní probuzení za železnou a bambusovou oponou.

Zatímco svobodné národy budou prožívat pronásledování, prodělají země za železnou a bambusovou oponou krátké probuzení. Ti, kteří žili v hrozném náboženském útlaku, prožijí krátký čas svobody. Duch svatý protrhne železnou a bambusovou oponu a vyhledá hladová srdce v Rusku, v Číně a ve Východní Evropě. Nepochybujme o tom, co Bůh slíbil, že vylije svého Ducha na všeliké tělo. On tyto národy nevyloučil. Bůh nastolil potřebný klid zbraní mezi východem a západem, aby do komunistických zemí mohlo vniknout evangelium. Japonští a korejští křesťané budou použiti Bohem, aby v Číně uvěřili tisíce lidí. Vylití Ducha svatého v Západním Německu pronikne do Východního Německa. Probuzení, ke kterému dochází ve Finsku, pronikne i do severního Ruska. Bude to neobyčejné hnutí vyvolané Duchem svatým. Je to podivuhodná ironie, že zatímco se budou zavírat brány na jedné straně „železné opony“, budou se brány na druhé straně otevírat a po krátkém čase duchovní svobody a probuzení se však budou i tam náhle zavírat a národy budou vrženy do hrozného pronásledování.

13. Nejdůležitější ze všeho – a to se týká každého zde přítomného – ať už duchovního, či prostého věřícího:

Vidím, že už to vlastně začalo. Mnohé věci, o kterých jsme dnes večer mluvili, se již dovršují. Jsem si jist, že se postupně uskuteční již v této generaci. Nikoliv najednou. Některé se už naplňují dnes. Jedno je už zde: zlá pomluva. Vidím, že Satan vyhlásil válku každému pravému křesťanu. Nenechá netknutý žádný kámen, jen aby mohl vrhnout do očí každému Božímu dítku s úmyslem zničit ho. Duchovní a kněží, kteří se zpěčovali přijmout novou morálku – obelhávat své ženy, ti budou terčem nejhorších pomluv všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby je znepokojovali a aby jim škodili. Věřím, že Billy Graham a všichni podobní služebníci na celém světě se budou muset připravit na posměch. Zlá pomluva a nedorozumění budou zaplavovat denní tisk. Každé slovo bude zkoumáno, každé tvrzení přetřásáno. Tito služebníci budou posmíváni v televizi různými komediemi. Boží služebníci, kteří se kdysi domnívali, že nemají na světě nepřátel, budou žasnout, jak se o nich mluví. Nebudou mnohdy rozumět, odkud se to vzalo. Zvláště duchovní všech církví budou muset snášet pomluvy ze všech stran. Lži, falešná tvrzení budou pršet jako déšť z nejhlubších pekel. Bude to nadpřirozená demonstrace démonských sil. Žádný Boží služebník nebude proti tomu imunní. Slyšte mne ženy těchto pracovníků, i vy budete muset žít pod útoky těchto pomluv. Pluky lživých démonů budou vypuštěny do tohoto světa jen za tím účelem, aby skrze žvást a pomluvu oloupili křesťany o jejich důvěru v Boha. Tato válka pomluv nebude směřovat jen proti duchovním, ale proti každému Duchem svatým naplněnému křesťanovi. Dokonce i vlasatci budou muset okusit, co to znamená procházet falešnými nařčeními.


A nyní přicházím ke konečnému slovu od Pána


Nemáte představu, jaký boj jsem musel svést sám se sebou, abych mohl stát před vámi a mohl vyřídit, co jste slyšeli. Věřte mi, že nepřítel mi potvrdil: „Každý tě bude pokládat za fanatika. Lidé tě budou podezřívat a budou tě mít za blázna!“ Avšak přátelé, nemohl bych před vámi čestně obstát, kdybych vás lechtal kolem uší. Konec světa přichází. Byl jsem vždy pozitivním kazatelem. Nikdy jsem příliš nekázal o soudu. Avšak milí přátelé, nemůžeme mluvit o Jeho příchodu, aniž bychom viděli, co bude předcházet. Pán praví: „Když se toto začne dít, napřimte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

Nyní přijde závěrečné slovo: Když jsem obdržel toto vidění o přicházejících letech, byl jsem přestrašen, že jsem před Pánem zkameněl a zůstal jsem po celou dobu (noc) v bdělém stavu. Včera v noci opět. Ptal jsem se Pána znovu na všechny věci: „Jak obstojíme a jak vykonáme, co máme vykonat? Jak se můžeš Ty, Bože, dívat na všechny ty smršti a katastrofy?“ Milí přátelé, poslyšte, co mi řekl Duch svatý. Jen pět krátkých slov, ale tak mocných, že jsem byl naplněn velikou radostí a spolu s tím i nezdolnou vírou. Těch pět slov znělo:


„Bůh má všechno pod kontrolou“


Haleluja. To bylo vše, co jsem dostal za odpověď. Celá příroda je pod Jeho kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hladu, povodních. Drastické povětrnostní zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá, jako by se příroda vymkla ze základu. Ale Boží slovo se naplňuje. Boží hněv se vylévá na tuto zemi skrze běsnění přírody. Vždyť Bůh varoval lidstvo, že soud přijde se všemi porodními bolestmi. A čím blíže jsme příchodu Jeho království, tím se dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na zemi. Kdo to činí?

Bůh!

Boží dítě, v těchto nastávajících dnech ti Duch svatý praví: „Neboj se běsnění přírody! Bůh je pánem každé povodně!“ Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení, pak si řekni: „Toto mluví můj Pán a Bůh.“ On volá, soudí a praví ti: „Připrav se!“ Nakonec i ďábel je pod kontrolou Boha! Satan tě nemůže připravit o víru! Ďáblova moc je omezená! Bible praví: „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás!“ Zní to jako porážka? Nikdy! Bůh má všechno pod kontrolou!

A nakonec: Budoucnost je pod Boží kontrolou. Bůh všecko naplánoval dopředu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus přijde! Soužení, poslední soud i Armagedon, vše je zaneseno v Jeho kalendáři, jedno jde za druhým, po pořádku. Všemohoucí kontroluje všechno na nebi i na zemi a praví všem naplněným Duchem svatým:

„Nezoufejte, doufejte, bděte!“

BŮH TI ŽEHNEJ!

---
Použité s povolením, které je uznané společností World Challenge, P. O. Box 260, Lindale, TX 75771, USA.

Times Square Church Information | New Reader Information

Multilingual Site


Textový soubor + CzechSermon Index + Chapel + Subscribe + Copyright

COPYRIGHT/REPRODUCTION LIMITATIONS:
Tento datový soubor je výhradním majetkem World Challenge. Nemůže být pozměněn, nebo vydáván jinak. Může být reprodukován jen v celku a to bez jakýchkoliv poplatků. Všechny reprodukce tohoto souboru musí obsahovat vydavatelské právo [např. „Copyright © 2003 by World Challenge“]. Tento soubor nemůže být použitý bez povolení World Challenge, k dalšímu prodeji nebo rozmnožován za účelem prodeje. To zahrnuje celý jeho obsah s výjimkou několika krátkých citátů. Prosím uveďte následující zdroj prohlášení: Copyright © 2003 by World Challenge, Lindale, Texas USA.

Tento materiál je vyhrazený pro osobní použití a není určen pro zveřejňování na jiných web stránkach. The Lorain Country Free-Net Chapel vlastní výhradní práva od World Challenge, Inc. na publikování těchto kázání na jejich web stránce. Můžete svobodně stahovat, kopírovat, tisknout a distribuovat tento materiál, pokud ho nebudete zveřejňovat na jiné Internetové stránce. Avšak můžete udělat odkaz (link) na tuto web stránku.


This web site is a service of
The Missing Link, Inc. ®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org


Copyright © 2003 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Začátek stránky

Webmaster
Tato stránka byla naposledy změněná 3. listopadu 2003.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Pulpit Series