Click here to go back to World Challenge Kansel Reeks multilingual page

Tagalog World Challenge Pulpit Series with David Wilkerson Tagalog
http://www.tscpulpitseries.org/tagalog.html

World Challenge Pulpit Series
by David Wilkerson

2002
____

Ang Katawan Ni Cristo - July 29, 2002
(Body of Christ) new

Buong-Panahong Ministerio - September 20, 2002
(Full-Time Ministry) new

2001
____

Ang Mga Tore ay Bumagsak---Ngunit Nakaligtaan Natin ang Mensahe! - October 8, 2001
(The Towers Have Fallen---But We Missed the Message! )

Ibinaling Ang Kagandahang-loob Ng Diyos Patungo Sa Kahalayan - August 27, 2001
(Turning the Grace of God Into Lasciviousness)

Ang Patuloy na Lumalagong Pananampalataya - August 6, 2001
(An Ever-Increasing Faith- )

Sa Diyos ay Walang Impossible - June 25, 2001
(With God Nothing is Impossible)

Hindi Ka Nararapat Mamatay sa Iyong Ilang - June 4, 2001
(You Don't Have to Die in Your Wilderness) new

Ang Lihim ng Kalakasang Espiritual - January 29, 2001
(The Secret of Spiritual Strength - )

2000
____

Mga Hadlang sa Pagtagumpay ng Panalangin - November 27, 2000
(Hindrances to Prevailing Prayer)

Ang Pagdaing na Walang Tinig - August 19, 2000
(A Cry Without a Voice) new

Ang Panahon Na Walang Gagawin Kundi Magtiwala - June 12, 2000
(A Time to Do Nothing But Trust)

Napamamahalaan ng Salita ng Dios (Part 2) - May 22, 2000
(Governed By the Word of God - Part 2)

Napamamahalaan ng Salita ng Dios (Part 1) - May 1, 2000
(Governed By the Word of God - Part 1)

Ang Alin Mang Patungkol Sa Dios ay Hindi Maaring Gayahin - April 10, 2000
(That Which Is Spiritual Cannot Be Duplicated)

Pagpipista sa Harapan ng Iyong Kaaway - February 28, 2000
(Feasting in the Presence of Your Enemies)new

Ang Dios Natin ay Makapagaayos ng Kahit na Ano - February 14, 2000
(Our God Can Fix Anything)

Sino ang Nagbabantay sa Harapan ng Pintuan ng Tahanan Mo - February 7, 2000
(Who is Guarding the Front Door of Your House?)

Ang Balabal Ni Elias - January 17, 2000
(The Mantle of Elijah)

1999
____

Ang Diablo ay Gumagala, Hinahanap ka Para Silain Ka - December 27, 1999
(Satan Seeks to Devour You)

Baguhin Mo Ako, O Panginoon - December 6, 1999
(Change Me, O Lord)

Ang Kagilagilalas Na Tinig Nang Dios! - November 15, 1999
(The Awesome Voice of God!)

Ang Patotoo nang Dios sa mga Bansa! - May 31, 1999
(The Lord's Testimony To the Nations!)

1986
____

Ang Pinakamalaganap Na Pagtakwil - May 7, 1996
(The Great Apostasy)new

Coming Soon!
____

You Don't Have to Die In Your Wilderness
Feasting in the Presence Of Your Enemy
The Importance of Loving Your Enemies


More Tagalog Resources

Global Recordings Network (Gospel Recordings)
Tagalog Audio Scriptures (RealPlayer)
Tagalog Chick Tracts
Ethnologue: Tagalog
MissionsBookstore - Tagalog titles new
Unreached Peoples Prayer Profiles - The Philippines new
WWW Bible Gateway
Tagalog Online Dictionary

Kung puwede po kayong makatulong sa balak na ito,
isulat po ninyo kaagad.

This site is a service is a service of
The Missing Link, Inc.®
Linking Troubled Youth and Adults with Life-Changing Programs
Web site - misslink.org
Chapel Site - misslink.org/chapel2.html
Home of David Wilkerson's World Challenge Pulpit Series Multilingual Web Site
www.tscpulpitseries.org

Copyright © 2012 - The Lorain County Free-Net Chapel
North Central Ohio, U.S.A.

Top

Back to Multilanguage Menu

Webmaster
Last updated March 15, 2012.

Why Revival Tarries/ "Help!"/ What's Here/ Sponsor/ Statement of Faith/ Bible Study
Around the Piano/ Bulletin Board/ Library/ Home/ Pulpit Series